Quick Navigation: Home Page [Alt] + 0 | Content [Alt] + 1 | Search [Alt] + 7 | Sitemap [Alt] + 8 | Help [Alt] + 9


Sub Navigation
PRAVNE INFORMACIJE

U skladu sa važećim Zakonom o patentima, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije ima obavezu prikupljanja i održavanja patentne dokumentacije i stavljanja na uvid javnosti nacionalih patentnih prijava (A, odnosno A1, A2, A3 dokumenti), registrovanih nacionalnih patenata (B dokumenti - patentni spisi) i malih patenata (U, odnosno MP dokumeti).

Na serveru objavljenih patentih dokumenata mogu se naći nacionalni patenti dokumenti koji su objavljeni u periodu od 1921.g do danas.

Server objavljenih patentnih dokumenata se ažurira dvomesečno, sa izlaženjem Glasnika intelektualne svojine. Od 2010.g Glasnike intelektualne svojine moguće je preuzeti u elektronskoj formi sa sajta Zavoda, na web adresi

http://www.zis.gov.rs/informacione-usluge.48.html