Quick Navigation: Home Page [Alt] + 0 | Content [Alt] + 1 | Search [Alt] + 7 | Sitemap [Alt] + 8 | Pomoś [Alt] + 9
Main Content

Pomoć

Vrste RS patentnih dokumenata

Svi nacionalni patentni dokumenti objavljeni od 01.01.1921. godine od strane Zavoda za intelektualnu svojinu su objavljeni na RS serveru objavljenih dokumenata.

A1     Patentna prijava sa izveštajem o stanju tehnike
A/A2  Patentna prijava bez izveštaja o stanju tehnike
A3     Izveštaj o stanju tehnike
B       Registrovani patenti
U       Mali patenti  (MP)

Ažuriranje RS servera objavljenih dokumenata

RS server objavljenih dokumenata se ažurira dvomesečno sa izlaženjem Glasnika intelektualne svojine.Datumi objavljivanja dokumenata su datumi izlaženja Glasnika intelektualne svojine u kome su ta dokumenta objavljena.

Sintaksa za pozivanje RS patentnih dokumenata

Kod zemlje:
Svi patentni dokumenti objavljeni u Glasniku intelektualne svojine zaključno sa brojem 3/2006 (datum objave 17.08.2006.) imaju kod zemlje YU. Patentni dokumenti objavljeni posle navedenog datuma imaju kod zemlje RS. Preporučuje se korisnicima Servera da u slučajevima kada nisu sigurni u datum objavljivanja dokumenta, broj patentnog dokumenta kucaju bez koda zemlje.

Pretraživanje se može vršiti preko više različitih kriterijuma za koje se koristi sledeća specifična sintaksa:

Broj dokumenta:
sintaksa treba da bude kod zemlje i broj dokumenta.
Moguće je pisati sa ili bez razmaka između koda zemlje i broja dokumenta (npr. YU45678 ili YU 45678 za patente, a RS 20110071 ili RS20110071 za objavljene prijave patenata).
Takođe, može se pisati sa ili bez koda zemlje.

Broj prijave:
sintaksa treba da bude kod zemlje i broj prijave.
Moguće je pisati sa ili bez razmaka između koda zemlje i broja prijave
(npr. RS20090050 ili RS 20090050)
Za patentne prijave do 2004. godine broj prijave se sastoji od tri do šest cifara, gde prve cifre (jedna do četiri) su broj a poslednje dve cifre označavaju godinu, npr. 4388, ili 40404, ili 124576.
Za patentne prijave od 2005. godine broj prijave se sastoji od prve četiri cifre koje označanavaju godinu i druge četiri cifre za broj, npr. 20050010 ili 20070998.
Takođe, može se pisati sa ili bez koda zemlje.

MKP simbol:
Pretraživanje po MKP oblasti sprovodi se po MKP klasama koje su objavljene u patentnim dokumentima (npr. A61K 31/12 ili C07C 110/43).
Moguće je za pretraživanje po MKP koristiti i sledeći oblik (npr. A61K or C07C 110)

Datum objave:
Izabrati u prikazanim kućicama  ako se želi pretraživanje korišćenjem određenog datuma (tokom ) ili opseg (između). Zatim se bira godina i nedelja korišćenjem kućica.

Vrsta dokumenata:
Izabere se željena vrsta dokumenta za pretraživanje štikliranjem odgovarajuće kućice.

Dostupni operatori za pretraživanje:
Operator "OR" može biti korišćen kod pretraživanja u oblasti broja dokumenta i broja prijave:40404 OR 12303 OR 3003

WIPO standardi

Za više informacija o WIPO standardima pogledati: http://www.wipo.int/standards/en/part_03.html